TỔ CHỨC
Trường THCS Thị trấn Đồi Ngô
- Địa chỉ: Phố Thanh Bình - Thị trấn Đồi Ngô - Lục Nam - Bắc Giang
- Điện thoại: 0240 3 884 480
- Hòm thư: c2ttrdoingoln.bacgiang@moet.edu.vn
- Fax: .........
- Website: http://lucnam.edu.vn/thcsdoingo
Họ và tên: Hoàng Đăng Viên
Chức vụ: Hiệu trưởng
Trình độ đào tạo: Đại học Toán
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0983685493
Email:
Họ và tên: Nguyễn Duy Cường
Chức vụ: Phó Hiệu trưởng
Trình độ đào tạo: Đại học Văn
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0988120515
Email:
Họ và tên: Nguyễn Đăng Nam
Chức vụ: Phó hiệu trưởng
Trình độ đào tạo: Đại học Lý
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0916331575
Email:
Họ và tên: Tăng Thị Nhân Ái
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Cao Đẳng Sinh - Địa
ĐTCQ:
ĐTNR: 0240 3 684 585
Di động: 01678548428
Email:
Họ và tên: Nguyễn Đình Ba
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Cao Đẳng Toán
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0988380578
Email:
Họ và tên: Đào Thị Bắc
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học Toán
ĐTCQ:
ĐTNR: 0240 3 584 084
Di động: 0916105852
Email:
Họ và tên: Trần Quỳnh Châu
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học Anh
ĐTCQ:
ĐTNR: 0240 2 241 217
Di động: 0974250289
Email:
Họ và tên: Hồ Văn Du
Chức vụ: Giáo viên - Tổ trưởng tổ KHTN
Trình độ đào tạo: Cao Đẳng Hóa - Sinh
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0982093241
Email:
Họ và tên: Trần Thanh Hà
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Cao Đẳng Hoạ
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0985836494
Email:
Họ và tên: Đặng Thị Thu Hằng
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học Toán
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 01699636081
Email:
Họ và tên: Lê Thị Ngọc Hoàn
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Cao Đẳng Văn
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0916548540
Email:
Họ và tên: Vũ Trí Hoàng
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học Lý
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0912388862
Email:
Họ và tên: Kiều Thị Thanh Huyền
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Cao Đẳng Nhạc
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0979212334
Email:
Họ và tên: Phan Thị Thu Huyền
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học Toán
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 01238925429
Email:
Họ và tên: Nguyễn Văn Khải
Chức vụ: Giáo viên - Tổ phó tổ KHTN
Trình độ đào tạo: Đại học Toán
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0985982100
Email:
Họ và tên: Trần Thị Liên
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Cao Đẳng Sử
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 01675870754
Email:
Họ và tên: Nguyễn Đình Liệu
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Cao Đẳng Văn
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0987750515
Email:
Họ và tên: Lương Thị Lý
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Cao Đẳng Văn
ĐTCQ:
ĐTNR: 0240 3 584 467
Di động: 0916331575
Email:
Họ và tên: Đặng Thị Thuý Nghị
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học Anh
ĐTCQ:
ĐTNR: 0240 3 885 459
Di động: 0916702798
Email:
Họ và tên: Đào Thị Nhài
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học Văn
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 01697487378
Email:
Họ và tên: Nguyễn Thị Nhâm
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Cao Đảng Toán
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 01689406194
Email:
Họ và tên: Nguyễn Duy Phương
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học Thể dục
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0945373989
Email:
Họ và tên: Trương Thị Quyên
Chức vụ: Giáo viên - Tổ trưởng tổ KHXH
Trình độ đào tạo: Đại học Văn
ĐTCQ:
ĐTNR: 0240 3 685 484
Di động: 01659645389
Email:
Họ và tên: Bùi Thị Thắm
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học Thể dục
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0983428471
Email:
Họ và tên: Lưu Thị Thắm
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Cao Đẳng Địa - GDCD
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0985163847
Email:
Họ và tên: Ngô Thị Thi
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Cao Đẳng Hóa Sinh
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0977703612
Email:
Họ và tên: Vũ Hồng Thiêm
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học Anh
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0987750629
Email:
Họ và tên: Vũ Thị Thanh Thủy
Chức vụ: Giáo viên - Tổ phó tổ KHXH
Trình độ đào tạo: Đại học Anh
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0985278455
Email:
Họ và tên: Nguyễn Thị Tiến
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Cao Đẳng Anh
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0975764193
Email:
Họ và tên: Nguyễn Đình Tiếp
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học Toán
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0985147037
Email:
Họ và tên: Trịnh Tiến Tuấn
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Cao Đẳng Văn
ĐTCQ:
ĐTNR: 0240 3 550 599
Di động: 0945615151
Email:
Họ và tên: Trần Thị Hồng Tươi
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học Toán
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0978580426
Email:
Họ và tên: Nguyễn Văn Vĩnh
Chức vụ: Y tế học đường
Trình độ đào tạo: TC y tế
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0984 293 145
Email:
Họ và tên: Trương Quang Hữu
Chức vụ: Thư ký hội đồng
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0979711488
Email: truongquanghuu@gmail.com
Họ và tên: Trần Thị Lan
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo:
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0943391138
Email: tranlan2008@gmail.com
Họ và tên: Nguyễn Duy Thanh
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo:
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0985163633
Email: duythanh182@gmail.com
Họ và tên: Nguyễn Thị Tình
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo:
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0968558978
Email:
Họ và tên: Đỗ Thị Kim Tuyến
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo:
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 01689055441
Email: dokimtuyencs@gmail.com
Họ và tên: Nguyễn Thị Khánh
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo:
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0972125686
Email: thanthikhanh.lnbg@gmail.com
Họ và tên: Ngô Minh Lý
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo:
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0974645494
Email: ngominhli@gmail.com
Họ và tên: Vũ Thị Loan
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo:
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0915511138
Email: sonloan88@gmail.com
Họ và tên: Nguyễn Thị Hải Việt
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo:
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0947815678
Email: thanhthuyvuln@gmail.com
Họ và tên: Đỗ Thị Lê
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo:
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0975020894
Email: lebgiang@gmail.com
Họ và tên: Đỗ Thị Minh Ngọc
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo:
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 01679151813
Email: dongoc79@gmail.com
Họ và tên: Hoàng Thị Yến
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo:
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 01656827260
Email: yen.vuhoang0175@gmail.com
Họ và tên: Từ Thành Trung
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo:
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0974869511
Email: tttrungnp2@gmail.com
Họ và tên: Nguyễn Thị Mai
Chức vụ: CB Thực hành
Trình độ đào tạo:
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 01216335308
Email:
Họ và tên: Nguyễn Thị Quyên
Chức vụ: CB Thư viện
Trình độ đào tạo:
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0977585070
Email:
Họ và tên: Trần Thị Dung
Chức vụ: Kế Toán
Trình độ đào tạo:
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0977600586
Email:
 
Trang chủ | Tổ chức | Tài nguyên | Văn bản | Danh sách trường | Hỏi đáp | Thư viện ảnh | Tiện ích | Liên hệ | Quản trị
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHÒNG GD & ĐT HUYỆN LỤC NAM 
Bản quyền thuộc về: Phòng GD & ĐT Huyện Lục Nam
Địa chỉ: Phố Bình Minh - Thị trấn Đồi Ngô - Huyện Lục Nam - Tỉnh Bắc Giang
Điện thoại: 0240.388.4217
E-mail: pgdlucnam@bacgiang.edu.vn
Website: lucnam.edu.vn
Phát triển bởi Công ty TNHH Phần mềm Hoàng Hà
thiet ke noi that chung cu lavila ,free movies online here and 123movies you can watch free at watch32 and fmovies

dong thung go

dong thung go

d�ng th�ng g?

http://www.xemayvn.co/

http://www.xemayvn.co/2017/08/nhong-sen-dia-nhong-xich.html