TỔ CHỨC
Trường tiểu học Huyền Sơn
- Địa chỉ: Trường tiểu học Huyền Sơn -Lục Nam -Bắc Giang
- Điện thoại: 02403893156
- Hòm thư: trieuh27@gmail.com
- Fax: .........
- Website: http://lucnam.edu.vn/thhuyenson
Họ và tên: Trần Văn Linh
Chức vụ: Hiệu trưởng
Trình độ đào tạo: THHC
ĐTCQ: 02403893156
ĐTNR:
Di động: 01689985972
Email:
Họ và tên: Giáp Văn Tùng
Chức vụ: Phó Hiệu trưởng
Trình độ đào tạo: ĐHSP
ĐTCQ: 02403893156
ĐTNR:
Di động: 0978271322
Email: tungyen72@gmail.com
Họ và tên: Nguyễn Thị Hường
Chức vụ: Giáo viên - Chủ tịch công đoàn
Trình độ đào tạo: CĐ anh
ĐTCQ: 02403893156
ĐTNR: 02406514171
Di động:
Email:
Họ và tên: Nông Kim Dung
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: CDAm nhac
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 01234135016
Email:
Họ và tên: Vũ Thị Hiên
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: THSP
ĐTCQ:
ĐTNR: 02402229387
Di động:
Email:
Họ và tên: Nguyễn Đức Hoàng
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Cao đẳng
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 02403893890
Email:
Họ và tên: Phạm Thị Lan
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: THSP 12+2
ĐTCQ: 02403893156
ĐTNR: 02406515052
Di động:
Email:
Họ và tên: Trần Thị Lan
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: THSP
ĐTCQ:
ĐTNR: 02406275107
Di động:
Email:
Họ và tên: Nguyễn Thị Liên
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: THSP
ĐTCQ:
ĐTNR: 01403893504
Di động:
Email:
Họ và tên: Giáp Thị Lĩnh
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: THSP
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 01257705608
Email:
Họ và tên: Nguyễn Thị Luận
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: THSP
ĐTCQ:
ĐTNR: 02403893887
Di động:
Email:
Họ và tên: Trịnh Thị Ngoan
Chức vụ: Kế toán
Trình độ đào tạo: Trung cấp kế toán
ĐTCQ: 02403893156
ĐTNR:
Di động: 01682837798
Email:
Họ và tên: Hoàng Quốc Phú
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: THSP
ĐTCQ:
ĐTNR: 02402214210
Di động:
Email:
Họ và tên: Nguyễn Thị Quỳnh
Chức vụ: Y tế học đường
Trình độ đào tạo: Trung cấp y
ĐTCQ: 02403893156
ĐTNR: 0974188741
Di động:
Email:
Họ và tên: Nguyễn Thị Sáu
Chức vụ: Giáo viên tổ 1
Trình độ đào tạo: Cao đẳng
ĐTCQ: 02403893156
ĐTNR:
Di động: 0945413174
Email:
Họ và tên: Phạm Hữu Sơn
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Cao đẳng
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0989852502
Email:
Họ và tên: Nguyễn Thu Thủy
Chức vụ: Giáo viên - Dạy kê
Trình độ đào tạo: ĐHSP
ĐTCQ: 02403893156
ĐTNR:
Di động: 0975279168
Email:
Họ và tên: Vũ Văn Triệu
Chức vụ: Giáo viên - Tổng phụ trách đội
Trình độ đào tạo: ĐHSP
ĐTCQ: 02403893156
ĐTNR:
Di động: 0974334752
Email:
Họ và tên: Nguyễn Thị Tuyển
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: THSP
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 01219289014
Email: