TỔ CHỨC
Trường tiểu học Yên Sơn
- Địa chỉ: Nội Đình - Yên Sơn - Lục Nam - Bắc Giang
- Điện thoại: 0240 3885 187
- Hòm thư: thyenson@lucnam.edu.vn
- Fax: .........
- Website: http://lucnam.edu.vn/thyenson
Họ và tên: Giáp Văn Toản
Chức vụ: Hiệu trưởng
Trình độ đào tạo: Đại học Quản lý giáo dục
ĐTCQ: 0204 3885 187; 0240 6525 227
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Tô Duy Hùng
Chức vụ: Phó Hiệu trưởng
Trình độ đào tạo: Cao đẳng Tiểu học
ĐTCQ: 0240 3885 187
ĐTNR:
Di động: 0977 622 148
Email:
Họ và tên: Dương Quang Năng
Chức vụ: Phó Hiệu trưởng
Trình độ đào tạo: Đại học Tiểu học
ĐTCQ: 0240 3885 187; 0240 6525 227
ĐTNR:
Di động: 0983 876 070
Email:
Họ và tên: Lê Văn Hùng
Chức vụ: Giáo viên - Chủ tịch công đoàn
Trình độ đào tạo: Đại học quản lý giáo dục Tiểu học
ĐTCQ: 02403885187
ĐTNR:
Di động: 0974314473
Email: LEHUNGYS@googel.com.vn
Họ và tên: Nguyễn Thị An
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học Tiểu học
ĐTCQ: 0240 3885 187
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Đỗ Quốc Bảo
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Cao đẳng Ngoại ngữ (Tiếng Anh)
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 01643941627
Email: dangkiningbg@yahoo.com
Họ và tên: Nguyễn Thị Bùi
Chức vụ: Giáo viên - Tổ trưởng tổ 1
Trình độ đào tạo: Đại học Tiểu học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0977 484 537
Email:
Họ và tên: Bùi Thị Chinh
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học SP Nhạc
ĐTCQ: 02403885187
ĐTNR:
Di động: 01673407424
Email:
Họ và tên: Giáp Thị Chinh
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Cao đẳng Tiểu học
ĐTCQ: 02403885187
ĐTNR:
Di động: 01663178852
Email:
Họ và tên: Vi Thị Chinh
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Căo đẳng Tiểu học
ĐTCQ: 02403885187
ĐTNR:
Di động: 01694821189
Email:
Họ và tên: Nguyễn Thị Chỉnh
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học Tiểu học
ĐTCQ: 02403885187
ĐTNR:
Di động: 0977479003
Email:
Họ và tên: Hoàng Thị Dinh
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học Tiểu học
ĐTCQ: 02403885187
ĐTNR:
Di động:
Email: hoangdinhbg80@gmail.com
Họ và tên: Nguyễn Thị Hà
Chức vụ: Giáo viên - Tổ phó tổ 2, 3
Trình độ đào tạo: Cao đẳng Tiểu học
ĐTCQ: 02403885187
ĐTNR:
Di động: 0975082071
Email:
Họ và tên: Nông Thị Ngọc Hà
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Cao đẳng Tiểu học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0912682103
Email:
Họ và tên: Phạm Thị Hường
Chức vụ: Kế toán
Trình độ đào tạo: Đại học Kế toán
ĐTCQ: 02403885187 - 0240 6525 227
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Trần Thị Thành
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học Mỹ thuật
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Dương Thị Hồng
Chức vụ: Giáo viên - Tổ trưởng tổ 4, 5
Trình độ đào tạo: Đại học Tiểu học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 01696303873
Email:
Họ và tên: Nguyễn Văn Hồng
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: THHC
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0984 218 746
Email:
Họ và tên: Dương Công Huệ
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học Tiểu học
ĐTCQ: 02403885187
ĐTNR:
Di động: 0977933979
Email:
Họ và tên: Đỗ Văn Khuê
Chức vụ: Giáo viên - Tổng phụ trách đội
Trình độ đào tạo: Đại học Âm nhạc
ĐTCQ: 02403885187
ĐTNR:
Di động: 0986217028
Email:
Họ và tên: Lương Thị Lan
Chức vụ: Giáo viên - Tổ trưởng tổ 2, 3
Trình độ đào tạo: Đại học Tiểu học
ĐTCQ: 0240 3885 187
ĐTNR:
Di động: 0984309322
Email:
Họ và tên: Phạm Thị Liên
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học Tiểu học
ĐTCQ: 0240 3885 187
ĐTNR:
Di động: 01694029640
Email:
Họ và tên: Nguyễn Văn Long
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học Tiểu học
ĐTCQ: 02403885187
ĐTNR:
Di động: 0986712611
Email:
Họ và tên: Bùi Đình Nam
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học Tiểu học
ĐTCQ: 02403885187
ĐTNR:
Di động: 0977 933 089
Email:
Họ và tên: Trần Văn Năm
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học Mĩ thuật
ĐTCQ: 02403885187
ĐTNR:
Di động: 01664644646
Email:
Họ và tên: Nguyễn Thị Nghiên
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Cao đẳng Mĩ thuật
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 01652012690
Email:
Họ và tên: Vũ Thị Nụ
Chức vụ: Giáo viên - Tổ phó tổ 1
Trình độ đào tạo: Đại học Tiểu học
ĐTCQ: 02403885187
ĐTNR:
Di động: 01274511137
Email:
Họ và tên: Dương Thị Phi
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học Âm nhạc
ĐTCQ: 02403885187
ĐTNR:
Di động: 0989078029
Email:
Họ và tên: Nguyễn Thị Phụng
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Trung học sư phạm 12+2
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0986239082
Email:
Họ và tên: Dương Văn Phương
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học SP
ĐTCQ: 0240 3885 187
ĐTNR:
Di động: 0978 271 202
Email:
Họ và tên: Đào Thị Phượng
Chức vụ: Nhân viên hành chính
Trình độ đào tạo: Đại học Kế toán
ĐTCQ: 02403885187
ĐTNR:
Di động: 0972 649 412
Email:
Họ và tên: Tăng Thị Thành
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học SP
ĐTCQ: 0240 3885 187
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Dương Văn Thiện
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Cao đẳng Tiểu học
ĐTCQ: 02403885187
ĐTNR:
Di động: 01668065258
Email:
Họ và tên: Dương Văn Thịnh
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học SP
ĐTCQ: 0240 3885 187
ĐTNR:
Di động: 01699633877
Email:
Họ và tên: Nguyễn Văn Thịnh
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học Tiểu học
ĐTCQ: 02403885187
ĐTNR:
Di động: 0978006087
Email:
Họ và tên: Chu Thị Nhung
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Cao đẳng Sư phạm
ĐTCQ: 0240 3885 187; 0240 6525 227
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Dương Thị Na
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: THHC
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Dương Thị Bích Thủy
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Trung học sư phạm
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Nguyễn Thị Xoan
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học Tiểu học
ĐTCQ: 0240 3885 187
ĐTNR: 0240 3885 603
Di động: 0982 135 605
Email:
Họ và tên: Dương Thị Xuân
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học Sư phạm
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Trần Tố Quyên
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Cao đẳng Sư phạm
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Nguyễn Thị Mai
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Cao đẳng Sư phạm
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Vũ Mạnh Hiển
Chức vụ: Nhân viên Y tế
Trình độ đào tạo:
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Đỗ Thị Thanh
Chức vụ: Nhân viên hành chính
Trình độ đào tạo:
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
 
Trang chủ | Tổ chức | Tài nguyên | Văn bản | Danh sách trường | Hỏi đáp | Thư viện ảnh | Tiện ích | Liên hệ | Quản trị
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHÒNG GD & ĐT HUYỆN LỤC NAM 
Bản quyền thuộc về: Phòng GD & ĐT Huyện Lục Nam
Địa chỉ: Phố Bình Minh - Thị trấn Đồi Ngô - Huyện Lục Nam - Tỉnh Bắc Giang
Điện thoại: 0240.388.4217
E-mail: pgdlucnam@bacgiang.edu.vn
Website: lucnam.edu.vn
Phát triển bởi Công ty TNHH Phần mềm Hoàng Hà
thiet ke noi that chung cu lavila ,free movies online here and 123movies you can watch free at watch32 and fmovies

dong thung go

dong thung go

d�ng th�ng g?

http://www.xemayvn.co/

http://www.xemayvn.co/2017/08/nhong-sen-dia-nhong-xich.html